103/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet helyett
159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet

Megváltoztak a nem nyilvános fel- és leszállóhelyek valamint a repülőterek létesítésére, fejlesztésére és megszüntetésre vonatkozó szabályok. A korábban hatályos 103/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 2010. május 7-én hatályát vesztette, helyette a repülőterek létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet lépett érvénybe. A jogszabály a Magyar Közlöny 2010. május 6-i  69. számában került kihirdetésre. (Megtekinthető a www.magyarkozlony.hu web-oldalon)

Az új rendelet a repülőtereket a rajtuk végzett tevékenység jellege szerint I.–től  VI.-ig terjedő osztályba sorolja, ezen kívül megkülönböztet két leszállóhely osztályt is. Az osztályba sorolással lehetővé vált, hogy a különböző célokat szolgáló repülőterekre differenciált követelményrendszert lehessen megfogalmazni.

Változtak az engedély típusok is: az eddigi létesítési, fejlesztési és megszüntetési engedély mellett a használatbavételre, az építésre, a fennmaradásra és a bontásra is engedélyt kell kérni. A Nemzeti Közlekedési Hatóság ezekben az eljárásokban egy személyben építésügyi hatóságként és közlekedési hatóságként is eljár.

Jelentős változás, hogy a jövőben leszállóhelyként csak olyan létesítmények üzemelhetnek, amelyek átmeneti jellegűek: a légijármű használata valamilyen rendezvényhez kapcsolódik vagy munkavégzés miatt szükséges.

Külön felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy a záró rendelkezésekben a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet is módosul. A módosítással új repülőtér – a mentési tevékenységet szolgáló repülőterek kivételével – a továbbiakban nem létesíthető, ha a létesítés fokozottan zajos terület kijelölésével járna. Mindez annyit jelent, hogy új repülőterek esetében a határérték betartása az engedélyezés feltétele. Emellett szigorodtak a repülőtér fejlesztésre vonatkozó szabályok is, különösen a sportrepülőterek vonatkozásában.

***

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendeletet módosító
163/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

2010. május 12-i hatállyal módosult az „Egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról” szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet. A módosításokat a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 163/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 1-3. §-a és a 1-7. melléklete vezette be.

A jogszabály változását az indokolta, hogy a tavalyi év végén került kihirdetésre „a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről” szóló CXXXIII. törvény, „a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól” szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet és hatályba lépett egy új közösségi jogszabály is az „Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 765/2008/EK rendelete a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről”.

A módosítás célja az előbbi két szabályozással való összhang megteremtése volt. Ez egyrészt fogalmi szintű összehangolást jelentett, másrészt a Korm. rendeletből törlésre kerültek azok a rendelkezések, amelyeket a fenti jogszabályok valamelyike tartalmaz.

A jogszabály módosítás szakmai szempontból gyakorlatilag változtatást nem eredményezett, annak lényege a következő pontokban foglalható össze:

  • a „tanúsító szervezet” kifejezés helyett a jogszabályban „bejelentett szervezet” szerepel (változatlan tartalommal),
  • „megfelelőségi jelölés” vagy „CE megfelelőségi jelölés” helyett egységesen „CE jelölés” szerepel, az elhelyezésre vonatkozó szabályokat a rendelet helyett 765/2008/EK rendelet tartalmazza,
  • a mellékletekből törlésre kerültek azok a részek, amelyek a tanúsító szervezetek kötelezettségeit fogalmazzák meg arra az esetre, ha megállapítják, hogy a berendezés nem megfelelő (az erre vonatkozó szabályokat a továbbiakban a 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet írja elő),
  • a módosítás hatályon kívül helyezte azt a rendelkezést is, amely szerint a tanúsító szervezetté történő kijelölést a gazdasági minisztertől kell kérni (a kérelem benyújtásának helyéről másik jogszabály fog rendelkezni).

Aki további felvilágosítást szeretne kapni a rendelet módosítással kapcsolatosan annak szívesen állok rendelkezésére (tel: 06 1 457-3566).

Üdvözlettel:

Parászka Viola